น้ำอัดลม จ่อขึ้นร าคา

จากกรณีที่ประชาชนให้ความสนใจอย่ างมาก เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่ านมา ร าคาสินค้าอุปโภคบริโภคหลายอย่ างปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

ไ ม่ว่าจะเป็น เนื้อหมู ไข่ไก่ รวมถึงร าคาน้ำมันปาล์ม ที่เตรียมจ่อปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน

และแม้ว่าทางรั ฐบ าลจะมีการหารือขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเพื่อตรึงร าคาก็ต าม

ขณะที่โลกโซเชี ยลมีเดีย ได้มีการผุดแฮชแท็ก #แพงทั้งแผ่นดิน จนกลายเป็นที่วิพา กษ์วิจ ารณ์กันเป็นจำนวนมาก

และล่ าสุดผู้บริโภคอาจต้องเตรียมรับมือกับสินค้าประเภทเครื่องดื่ม น้ำอัดลม ที่อาจมีแนวโน้มกำลังจะปรับขึ้นร าคาด้วยเช่นกัน

โดยเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 65 นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย

เปิ ดเผยว่า มีสัญญ าณการปรับร าคาน้ำอัดลมจากผู้ประกอบการค่ ายน้ำดำเจ้าใ หญ่ร ายหนึ่ง

ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 64 (ก่อนปีใ หม่)

ซึ่งมีการแจ้งขอปรับร ายการส่งเสริมการข าย เนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น

โดยมีผลทำให้ร าคาข ายปลีกหน้ าร้ านขยับร าคาขึ้นเฉลี่ยประมาณขวดละ 1 บ าท

อย่ างไรก็ต าม ยังไ ม่มีการประก าศหรือแจ้งมายังผู้ค้า หรือ สมาคมฯ ว่าจะมีการปรับขึ้นร าคาอย่ างเป็นทางการ

โดยมองว่า ผู้ผลิตจะต้องวางแผนการตลาดและประเมินความต้องการรวมถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคก่อนตั ดสินใจว่าจะปรับร าคาขึ้นหรือไ ม่

ทั้งนี้ การปรับร าคาสินค้าประเภทเครื่องดื่มน้ำอัดลมไ ม่ต้องขออนุมัติการปรับขึ้นร าคาจากกรมการค้าภายใน

เพียงแต่ผู้ประกอบการต้องแจ้งการปรับขึ้นร าคาและเห ตุผลมายังกรมฯ

ให้รับทร าบ เพราะสินค้าประเภทนี้ไ ม่ใช่สินค้าควบคุม เพียงแต่เป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีที่ต้องติ ดต ามเท่านั้น

ขอบคุณที่มา siamtopic

coppy