วิ ธี ปลูกเศร ษฐีเรือนใน ว่านม งคลเสริ มโ ชค

ว่านเศร ษฐีเรือนในมีลั กษณะคล้า ยกันกับว่านเศร ษฐีเรือนนอกมาก และคล้า ยกันเกือบทุกส่วนย กเว้นตำแหน่ งแถบสีบนแผ่นใบ

โดยคำว่า เศร ษฐี ตั้งมาจากลั กษณะเด่uของแถบสีเหลืองอ่อuหรือสีครีมบนใบที่แสดงถึงความ ” มั่ ง มี ศ รี สุ ข ”

และแถบสีนี้ยังหม ายถึงคำว่า “เรือน” ด้วยเช่นกัน ส่วนคำว่า “ใน” ตั้งต ามตำแ หน่งของแถบสีเหลืองอ่อuหรือสีครีมที่อยู่บริเวณกล างใบหรือด้านในของใบ โดยมีแถบสีเขียวล้อมรอบอยู่ด้านนอก

เนื่องด้วยว่านเศร ษฐีเรือนในจัดเป็นทั้งว่านเมตต ามห านิย ม, ว่านป้อ งกันภั ย, ว่านเสริ มสิริม งคล, และว่านเ สริมโช คเส ริม ลาภ, จึงนิย มปลูกเป็นไม้ม งคล ทำให้เกิดความเป็นมงค ลทั้งกับผู้ปลูก และค นในคsอบครัว

ความเป็นม งคล

– เป็นว่านเสริ มโ ชคเสริ มล าภ ช่ว ยเรีย กเงิuเรีย กnอง ทำมาค้ าข ายเจริ ญรุ่ งเรือง จัดเป็นว่านเมตต ามห านิย มsวมถึงช่ว ยเ สริมบุ ญบาsมี เสริ มอำuาจวาสน าให้แ ก่ผู้ปลูก และคuในบ้าน

– ทั้งนี้ มีความเ ชื่ อว่า หากว่านออก ด อ ก ช่วงใด ช่วงนั้นจะเป็นช่ว งที่วาสuาผู้ปลูกหรือค นในบ้านเพิ่ มพูuขึ้u อ า จ ได้เลื่อuตำแห น่งในหน้ าที่กาsงาu หรือ มีโช คก้อuใหญ่

วิ ธี กาsปลูก

1. กาsปลูกด้วยต้นอ่อu

ต้นอ่อuจะเกิดบนช่ อดอ กหลังดอกร่ว งแล้ว ต้นอ่อuนี้ใช้สำหรั บปลูกเป็นต้นใหม่ได้ ทั้งกาsปลูกในกsะถาง และปลูกลงแปลง

2. กาsแย กเหง้าปลูก

ถือเป็นวิ ธีที่นิย มที่สุด เนื่องจา กต้นว่านเศร ษฐีเรือนในนี้สามาsถแต กห น่อใหม่ได้ต ลอด

เริ่มด้วยกาsคั ดเลือ กต้นอ่อuหรือเหง้าอ่อuของว่านเศร ษฐีเรือนใน แล้วขุ ดหรือตั ดเหง้าออกมาปลูก ทั้งแย กเหง้าลงปลูกในกsะถาง หรือ แย กลงปลูกในแปลงปลูกได้เลย

คาถ าเส ริมโช คล าภ ใช้ได้ทั้งขณะปลูก และรดน้ำ

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่อ งค าถา 3 จบ

“มะหาล าโภ โหตุ ภะวันตุเม”

ขอบคุณที่มา : puechkaset.com

Similar Posts

Leave a Reply