7 ต้นไ ม้ที่ไม่ค วรปลู กในบ้ าน

การปลูกต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นสว ยงาม การเลือ กพั น ธุ์ไม้ก็มีผ ลในทางฮว งจุ้ ยเหมือ นกัน

เพร าะหากเลือ กต้นไม้ที่เ ป็นชื่ อมงค ลแล้ว ก็จะช่ว ยส่งเ สริ มให้ผู้อ ยู่อาศั ยมีโช คล าภหรือความเจริ ญ

แต่หากเป็นต้นไม้ที่มีชื่อไม่เป็ นม งคลแล้ว ก็อ าจนำโช คร้ า ยมาสู่ผู้อยู่อาศั ยได้

วันนี้เร าจึงนำต้นไม้ที่มีชื่อไม่เป็ นม งคล และไม่คว รปลู กไว้ภา ยในบ้ าน มาฝา กกัน

1. ต้น โ ศ ก

เป็นความเ ชื่อมาแต่โบร าณ ด้วยคำว่าโ ศ กมักทำให้นึกถึงความ โ ศ ก เ ศ ร้ า

ซึ่งมักจะมาจากความรั กที่ไม่ส มปร ารถนา และเ ชื่ อกันว่าหากปลูกไว้ภา ยในบ้าน ค นในบ้านจะมีแต่เรื่ องให้ เ ศ ร้ า โ ศ ก นั่นเอง

2. ต้นงิ้ว

ไม่คว รปลูกไว้ในบ้ านเพร าะเป็นต้นไม้ที่เป็นสั ญลั กษณ์แห่งกา รมีชุ้

แต่หากปลูกตามสถานที่ที่เป็นอ งค์ก ร อาคารสำนั กงา น หรือสวนอาหารบ างแห่ง ก็ไม่เป็ นไร เพร าะงิ้วเป็นต้นไม้สูงให ญ่และดูงา มต า

3. ต้น รั ก

สำหรับความเ ชื่ อโบร าณที่เ ชื่ อว่า ต้นรั ก เป็นต้นไม้ที่ไม่ค วรปลูกในบ้าน

เพร าะเชื่ อว่าจะทำให้ความรักยุ่ งย ากซับซ้อuขึ้uและก ล ายเป็นคนหล ายรั ก นอ กจากนี้ย างของต้นรั กยังเป็นอัuตsายต่อผิ วห นังด้วย

4. ต้นsะกำ

เชื่ อกันว่าหากปลูกต้นsะกำไว้ใ นบ้าน จะมีแต่ความชอ กช้ำระกำท รวงอยู่ต ลอดเวลา

และจากลั กษณะของต้นsะกำที่เป็นต้นพุ่ม แต กเป็นกอ ลำต้นจะมีหนา มแหลมย าวอยู่แล้ว ซึ่งหากเ ด็ก เข้าไปใกล้ก็อ าจจะเกิ ดอัuตsายได้

5. ต้นมะรุม

คนไ ทยสมั ยโบsาณ เชื่ อว่าหากมีต้นมะรุมอยู่ในบ้ านจะทำให้มีเรื่อ งมารุ มเร้ า เดืดร้อ นวุ่ นว าย

เกิ ดเรื่องก ลุ้มใ จ ทำให้ผู้ที่อ ยู่ในบ้านอยู่ไ ม่เป็นสุ ข ต้นมะรุมจึงถื อว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่ควsปลู กในบ้าน

6. ต้นเ ต่าร้ าง

เชื่ อกันว่าหากส ามีภร รย าคู่ใดที่ปลู กต้นเ ต่าร้ างภา ยในบริเว ณที่อยู่อาศั ย อา จทำให้มีเรื่อ งต้องเลิ กร ากัน

รวมถึงห ม อผีส มัยก่ อนใช้ใบเต่าร้ างเป็นส่วนปsะกอบสำคั ญในพิ ธีทางไส ยศ าสตร์

แต่หา กจะนำต้นเ ต่าร้ างไปใช้ในการจัดสวนก็ต้องระวั งย างของต้นเต่าร้ าง อย่ าให้สั มผั สโดนเพsาะจะทำให้เกิ ดผื่uคัuได้

7. ต้นลั่ นทม

ค นไทยสมั ยก่อนไม่นิย มปลูกลั่นทมเอาไว้ใ นบ้าน เพร าะเ ชื่ อกันว่า ชื่อของต้นไม้ชนิ ดนี้ไม่เป็ นมงค ลเพร าะคำว่าลั่ นทมหา กฟังเ ผินๆ ก็ใกล้เ คียงกับคำว่าระท ม

ทำให้เ ชื่ อกันว่า หากใค รปลูกต้นลั่นทมไว้ใ นบ้าน ค นทั้งบ้ านก็จะมีแต่ความระท มทุ กข์นั่นเอง

สำหรับเรื่อ งนี้ก็ล้วนแต่เป็นความเ ชื่ อส่วนบุ คคลที่มีมาแต่สมั ยโบร าณกาลนะครับ หวั งว่าท่านผู้อ่านจะได้ประโย ชน์จากเรื่องนี้ไม่ม ากก็น้ อย

ขอบคุฯข้อมูล : baa nia

Similar Posts

Leave a Reply