วิธีไ หว้”ท้าวเวสสุวรรณ”ให้ร วย

มีความเ ชื่อกันมาว่า ท้าวเวสสุวรรณ คือเ ทพแห่งความร่ำร วย ผู้ที่บูช าท่าน มักจะมีโ ชคล าภมาก มี เ งิน ไหลเข้า มีกิ นมีใ ช้ไม่หม ด

เรามาอ่านรายละเอียดกันดูค่ะ ว่าเป็นอย่ างไร จะบูช าท่านอย่ างไรให้ถูกวิธีช่วยหนุ นนำให้เราพบแต่ความโ ชคดี
ท้าวเวสสุวรรณ

หรือท้าวกุเ วร คือ หนึ่งในท้าวจาตุมหาร าชผู้ครองสวรรค์ชั้น จาตุมหาราชิกาและเป็นผู้ยิ่งใหญ่ หรือเป็นหัวหน้าในบรรดาท้าวจตุโ ลกบ าลทั้ง 4

นอกจากท้าวเวสสุวรรณก็ยังมี ท้าวธตรฎฐ์ ท้าววิรุฬห ก และท้าวท้าววิรูปั กษ์ ท้าวทั้ง 4 องค์ประจำอยู่ต ามทิศต่ าง ๆ ในส่วนของท้าวเวสสุวรรณ

จะประจำอยู่ทางทิศเหนือ และยังปกครองเหล่ ายักษ์ ภู ติ ผ ี ปีศ าจ ทำให้คนโบร าณนิยมนำรูปท้าวเวสสุวรรณไป

แ ขวนไว้เหนือเปเพื่อเป็นการสะกดวิญญ าณ อีกหน้าที่ของท้าวเวสสุวรรณ คือ เป็นผู้รั กษาสมบั ติของเ ทวโ ลก

จึงทำให้ท้าวเวสสุวรรณเป็นมหาเ ทพแห่งความมั่ งคั่ ง ร่ำร วยอีกด้วย

ในตำร าโบร าณได้กล่ าวไว้ว่าผู้ใดต้องการ ความเจริญในล าภยศ ทรั พย์สินเ งินท อง อำน าจว าสน า สูงสุ ด

ทางมหาเ ศรษฐีมีทรั พย์
ล าภยศ สรร เ สริญสุ ข ไ หลมาไม่ข าดสาย และขจั ด ภู ต ผ ีปีศ าจ สิ่งอั ปม งคลไม่กล้ าเข้ามาร บก วน

และช่วยบันด าลโ ชคล าภโ ภคทรั พย์ให้แ ก่ผู้บูช า

ค าถาบูช าท้าวเวสสุวรรณ
ตั้งนะโม 3 จบ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สวดบทบูช าท้าวเวสสุวรรณอีก 9 จบ และจึงตั้งจิ ตอธิ ษฐานเพื่อขอwรจากท้าวเวสสุวรรณ
อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพั นต าภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

ข้อห้ ามการบูช าท้าวเวสสุวรรณ
1. ห้ ามประพฤ ติตนในทางไ ม่ดีผิ ดศี ล 5 อันได้แ ก่ การฆ่-าสั ตว์ตั ดชีวิ ต การลั กขโ มยทรั พท์ การผิ ดลูกผิ ดเ มียผู้อื่น การพูดเ ท็จ
ยุแ หย่ให้ช าวบ้านทะเ ลาะกัน และการดื่ มของมึ นเ มาเพราะหากกระทำแล้วล่ะก็ การบูช านั้นจะไม่ได้ผลอะไรเลย ดังนั้นเราควรที่จะต้องรั กษาศีล 5 ให้ได้

2. ไม่กระทำตนเป็นผู้ทำล ายศ าสนา ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การยุยงหรือส่งเ สริมให้ผู้อื่นหม ดสิ้ นความศรั ทธาต่อศ าสนา
3. ไม่ประกอบอาชี พที่ไม่สุจริ ต เอารั ดเอาเปรียบ หรือฉ้ อโ กงผู้อื่น

4. ไม่กระทำตนเป็นผู้เห็นแ ก่ตัว ข าดน้ำใ จและการให้ท าน

ไปด้วยกันแล้วล่ะก็ การบูช าก็จะให้ผลอย่ างแท้จริง ส่งผลให้เรามีความเจริญก้าวหน้า มีความสุ ข และร่ำร วยเพรียบพร้อมไปด้วยเ งินท อง
อย่ างแน่นอน อย่ างไรก็ต ามอย่ าลืมรั กษาศี ล ปฏิบั ติแต่สิ่งดีๆ ควบคู่ไปด้วย เพราะหากเราทำในสิ่งไ ม่ดี ประ พฤติไม่ดีกร าบไ หว้เท่าไร ก็คงไม่ช่วยอะไร

Similar Posts

Leave a Reply