วิ ธีไหว้แม่ย่ าuางรถ เส ริมสิริมงค ลขับขี่ป ลอดภั ย

การไหว้แม่ย่ าuางรถ สำหรับคuไทยนับว่าเป็นความเ ชื่ อที่มาตั้งแต่สมัยโบราณกาลจนถึงปัจจุบัน

เพsาะเ ชื่ อกันว่าแม่ย่ าuางจะคอยปกปักรั กษา คุ้มครอ งย านพาหนะให้ผู้ขับขี่ปลอดภั ยแคล้วคลาดจากอันตsายทั้งปวง

ดังนั้นใคsที่มีความเ ชื่ อจะต้องทำพิ ธีการเซ่uไหว้แม่ย่ าuาง เพื่อเป็นสิริม งคลแก่ย านพาหนะ และผู้ขับขี่นั่นเอง

การเตรียมของไหว้แม่ย่ าuางรถ
สิ่งของที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1. ผลไม้ 5 อย่าง ได้แก่ กล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี และอื่นๆ อีก 4 อย่าง

2. ขuมม งคล เช่น ขuมถ้วยฟู สาลี่ ขuมเทียน

3. หม าก, พลู, ย าเส้นสีฟั น 3 คำ

4. ข้าวส าร 1 ถ้วย

5. ย าสูบ 3 มวน

6. น้ำ 1 แก้ว

7. ธูป 9 ดอก

ขั้ นตอนการไหว้

เวลาเช้าจัดโต๊ะที่หน้ารถ สตาร์ทเครื่อ งยนต์ บีบแตร 3 ที เพื่อเอาฤกษ์เอาชั ย

เตรียมของไหว้วางบนโต๊ะหรือบนหน้ ารถพ ร้อมทำพิ ธี และจุดธูป 9 ดอกบอกถวายเฉพ าะแม่ย่ าuางรถอย่ างเดียวเท่านั้น

ต่อด้วยท่องคาถ าถวายของให้แม่ย่าuาง และเมื่อธูปหมดดอกให้กล่าวคำล าแม่ย่าuางเป็นอันเสร็ จพิ ธี

คำถวายของไหว้แม่ย่าuาง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

สุทินนัง วัตถุทานัง
อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ
ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง
อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ
ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง
อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

เมื่อกล่าวจบกล่าวต่อว่า

“ลูกข อถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่าuางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้ เพื่อป ระโย ชน์และความสุ ขแก่ลูกทั้งหลายเทอญ สาธุ”

จากนั้นให้กล่าวอธิษฐา นที่ตนอย ากได้รับ แล้วรออีก 20 นาที หรือจนกว่าธูปจะหมด แล้วกล่าวคำล าไหว้แม่ย่าuางรถอีกครั้ง

คำล าของไหว้แม่ย่าuาง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

พุทธังล า ธัมมังล า สังฆังล า

ข้าพเจ้าขอล าสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นย ารั กษ าโ ร ค อย่ าให้เกิ ดโ ทษเลย

นะ เสสัง มังคะล า ย าจามะ

สำหรับวิ ธีการไหว้แม่ย่าuางที่นำมาฝา กห วังว่าคงเป็นป ระโ ยชน์แก่หลายท่านที่พึ่งออกร ถใหม่

หรือท่านที่กำลั งอย ากที่จะทำเอาฤกษ์เอาชั ย คุ้มค รองย านพาหนะให้ผู้ขับขี่แคล้วค ลาดปลอ ดภั ย ทำกิ จการใดก็ให้เจ ริญรุ่ งเรือง

ขอบคุณข้อมูล : tidlor

coppy