ปี 65 เกิดแล้ว เปิ ดคำทำนาย “หลวงปู่สังว าลย์ เขมโก” เกิดขึ้นแน่แล้วแต่ช้าหรือเร็ว

เปิดคำทำนาย”หลวงปู่สังว าลย์ เขมโก” เกิດขึ้นแน่แล้วแต่ช้าหรือเร็ว

หลวงปู่สังว าลย์ เขมโก แห่งวัดทุ่งสามัคคคีธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านบอก หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพระลูกศิ ษย์ไว้ เ รื่ อ งภั ยพิบั ติที่จะเกิດขึ้นในประเทศไทย ดังต่อไปนี้

Similar Posts

Leave a Reply