หลวงพ่อจรัญแนะ ด ว งตก ชีวิตติดขัด ให้ทำแบบนี้

สวัสดีจ้าทุกคนใครที่กำลังมีปั ญหาชีวิตอยู่บ้ างหรือใครที่กำลังคิดว่าตัวเองด วงตกบ้ าง

หรือใครที่มีความไม่สบ ายใจกังวลอะไรหลายๆอย่ างก็ดี วันนี่้เร ามีวิธีแก้ง่ายที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ใครอย ากรู้วิธีการแล้วล้อมวงเข้ามาดูกันได้เลยจ้า

หลวงพ่อยังกล่าวว่า หากทำแล้วนั้น จากชีวิตที่ด วงตกทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่ างนั้น

ก็จะกลับมาดีได้อย่ างเห็นได้ชัด แต่มีข้อแม้ด้วยว่าต้องทำกันอย่ างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะ นั้นเร าไปดูกันเลยค่ะ ว่าต้องปฏิบัติอย่ างไรบ้ างค่ะ

1.ทุกครั้งก่อนใส่บ าตรนั้น ให้จุดธูปก่อน 3 ดอกกลางแจ้ง หลังจากนั้นให้ท่องนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

ข้าพเจ้าขอขมากร ร ม ต่อเจ้ากร ร มนายเวร ขออโหสิกร ร มต่อกัน

2.หลังใส่บ าตรทุกครั้งนั้น ให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว่า กุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดชปัญญาโภคะขอให้สมหวังสมปร า รถนาทุกเรื่อง

ขอให้มีบุญบ ารมีเต็มขั้นเกิ ดสภาวะธรรม ตามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญและขออุทิศให้

เจ้ากร ร มนายเวรทุกภพทุกชาติ (วิญญาณ) ศัตรูหมู่มารหมู่พาล (เช่ น มนุษย์,หุ้นส่วน,เพื่อน,ในครอบครัว)

ทุกภพทุกชาติ (เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี) ขอให้อโหสิกร ร ม ขอให้ขาดจากกัน ณ.เดี๋ยวนี้ เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า

3.กรณีที่ด วงตกมาก ขอให้แผ่บุญให้ตนเอง ให้มาก ๆบ างท่านก็แผ่ให้ผู้อื่น จนลืมให้ตัวเองตัวเร าเองต้องมีบุญบ ารมีแก่กล้า

จริง ๆ จึงจะช่วยและให้ผู้อื่นได้ควรสวด อิติปิโส ฯ เลยอายุ 1 จบ

หากมีเวลาขอให้ไป ปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนาด้วย จะเกิ ดผลเร็ว ใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิตด้วยความตั้งใจ

ประกอบด้วยความมีสติ และสัมปชัญญะ แผ่เมตตาออกจาก วิบ ากกร รมของแต่ละคน ล้วนแตกต่างกันไป

บ างคนเจ็บไข้โดยไม่ทร าบสาเหตุ บ างคนตกงานบ่อย บ างคนลำบ ากมากหากินไม่คล่อง บ างคนลูกเกเร

วิบ ากกร ร มนี้ ตามมาหลายภพหลายชาติ ซึ่งมีส่วนทำให้เร าเกิ ดมาแตกต่างกันแต่อย่ าเพิ่งสิ้นหวัง

หนทางในการบรรเทาวิบ ากกร ร มนั้นมีซึ่งอาจทำได้หลายวิธี ดังนี้

4.เวลาที่เร าทำบุญหรือทำความดีทุกครั้ง นอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่ น การใส่บ าตรการถือศึล ฯลฯ

แล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบ ายใจการสนทนาธรรม การให้ธรรมทานการร่วมบริจาคหนังสือธรรมะ ชี้แนะแนวทาง แก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้สิ้นหวัง

การทำความสะอาดห้องพระการถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้ว ให้กับหิ้งพระพุทธฯการร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่นโดยการใช้

จิตน้อมไปทางบุญกุศลการกวาดใบไม้ทำสวนทำความสะอาดห้องน้ำหรือของส่วนรวม

การดูแลคนแก่เด็กการที่เร ามีจิตใจดีหรือตั้งใจดี ฯลฯ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศล และเป็นบุญทั้งสิ้น

5. ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบหรือถมทร าย ดิน ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวย

เหมือนเมล็ดข้าวสารเม็ดทร าย ดิน เจ้ากร รมนายเวร ตามเมล็ดข้าวสารตามเม็ดทร ายดิน

ขอให้ได้รับและขอให้อโหสิกร รม หลุดขาดจากกัน ณ บัดนี้เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้ข้าพเจ้า มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

สำหรับหลวงพ่อจรัญ หรือ พระธรรมสิงหบุร าจารย์ นามเดิมว่า จรัญ จรรย ารักษ์ ฉาย า ฐิตธมโม

เป็นพระภิกษุชาวไทย ในสังกัดพระะรรมสิงหบุร าจารย์ อดีตของท่านเคยเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3

ท่านมีชื่อเสียงในระดับประเทศจากการเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ พระวิปัสสนาจารย์

แนวทางการสืบทอดพระพุทธศาานาของท่านเน้นหนักที่การสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกร รม

วิธีแก้ด วงตก ชะต าไม่ดี ร าหูเข้า พระเสาร์แทรก สวดค าถานี้ แล้วจะดีขึ้น

มีอีกหนึ่งค าถา ที่สวดแล้วมีอานุภาพมากในการคุ้มครองดว งชะต า พลิกด งชะต าให้ดีขึ้นได้

โดยไม่ต้องไปร่วมพิธีสะเดาะเคร าะห์ เพียงแค่ตั้งจิตตั้งใจสวดมนต์บทนี้อยู่ที่บ้ านทุกๆวัน

โดยมีคติให้ผูกด วงชะต าขึ้นมา เรียกว่า ดว งพิชัยสงคร าม หรือผูกเป็นยันต์พิชัยสงคร ามเพื่อหนุนดว งชะต าโดยใช้ค าถานี้ภาวนา

จะหนุนด วงชะต าให้แข็งแกร่ง ค าถาบูชาด วงชะต า

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง วุโธ ลาภัง

ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง โสโร ร าหูเกตุ จะ มะหาลาภัง

สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ สัพพะ ทุกขัง วินาสสันติ สัพพะ โรคัง วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ

สัพพะทาสัพพะเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเช นะ สัพพะโสตถี ภะวันตุเมฯ

สวดค าถานี้แล้ว จะมีอานุภาพเหนืออริศัตรู เทวดาผู้เป็นใหญ่จะป้องกันภั ย และบันดาลความสุขให้กับผู้สวด เกิ ดลาภผล มั่งมีศรีสุข ให้สวดตามกำลังวัน คือ

ข้อมูลstoryth

coppy