หมอพรทิพย์ พูดแล้ว

มีข้อมูลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 มีรายงานว่า แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ได้เปิดเผยกับทางเนชั่นออนไลน์ ถึงคดีของแตงโม นิดา ต ก เ รื อ จ ม น้ำ เ สี ย ชี วิ ต และกำลังรอผลชั นสู ต ร พลิ ก ศ พ จ า ก ส ถ า บั น นิ ติ เ ว ช โรงพยาบาลตำรวจ

โดยคุณหมอพรทิพย์ ได้บอกว่า ค ดีนี้เ รื่ อ ง ศ พ ไ ม่น่าจะมีปัญหา แต่การส รุ ป ค ดี น่ า จ ะ มี ปั ญ ห า

แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ เผยว่า ปกติแล้วการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ศ พที่จมน้ำจำต้องตรวจหาสาเหตุมากกว่ารูปแบบอื่น ซึ่งแบ่งเป็น 2 รูปแบบ

1.การเ สี ย ชี วิ ตก่ อ น จ ม น้ำ และ 2. กา ร เ สี ยชี วิ ตใ นน้ำ

ซึ่งทางแพทย์ต้องทำการชั น สู ต ร ว่าเหตุใดผู้เ สี ย ชี วิ ต จึ ง ไ ม่ ส า ม า ร ถขึ้นมาจากน้ำได้ มีอาการเมา หรือเพราะได้รับบ า ด เ จ็ บ เ ป็ นต้น

นอกจากนี้สิ่งที่ต้องดูคือเรื่องของการระมัดระวังสิ่งแปลกปลอม เช่น โดนใบพัดเรือหรือสิ่งใดกระแทกไหม และยังต้องหาหลักฐานอื่นประกอบด้วยเพื่อพิสูจน์สาเหตุกา รเ สี ย ชี วิ ต

แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ เผยอีกว่าแผลที่หากได้รับบาดเ จ็ บ ก่ อ น เ สี ย ชี วิ ต จะต้องเกิดการอั ก เ ส บ แ น่นอน และจะตรวจยากหากแผ ล ใ หญ่ แต่ถ้ามีการอักเสบก็แสดงว่าก่อนเสี ยชี วิ ตไ ด้รับบา ดเ จ็ บ แต่หากไม่มีการอักเสบเชื่อว่าเกิดหลั งเ สี ยชี วิ ตแล้ว

สำหรับการตรวจแ อ ล ก อ ฮอล์ สามารถตรวจน้ำในลูกตา การตรวจน้ำในกระเพาะปัสสาวะ ปกติหากปัสสาวะไปแล้วจะเหลืออยู่เล็กน้อย แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าปัสสาวะไปแล้วหรือยัง ควรต้องนำมาประกอบกับพ ย า น ห ลั ก ฐ า น อื่ น ด้ วย แต่หากตรวจเจอน้ำปัสสาวะเต็มกระเพาะปัสสาวะ สามารถบอกชัดเจนว่ายังไม่ได้ปัสสาวะ

ก่อนทิ้งท้ายว่า ค ดี นี้ มี ช่ อ ง โ ห ว่ ท า ง ค ดี โดยเฉพาะเพื่อน 5 คนบนเรือ ซึ่งหมอพรทิพย์สงสัยว่าทำไมต้องประวิงเวลา และฝากเจ้าหน้าที่ควรต้องมีการตรวจพยานหลักฐานในที่เกิดเ หตุ ทันที ไม่ควรทิ้งไว้นานเพราะพ ย า น ห ลั ก ฐ า น อ า จ ถู ก ทำ ล ายได้

ที่มา yumaroi

coppy