เคล็ ดลับปลูกว่านรว ยไม่เ ลิกเสริ มทรั พย์

ว่านร วยไม่เ ลิก เป็นต้นไม้มงค ลที่คนไทยนิย มปลูกกันเป็นจำน วนมาก ไม่ว่าจะปลูกเพื่อประดับตกแต่ งสวน หรือจะปลูกเพื่อเ สริมความม งคล

เพราะว่านร วยไม่เ ลิกนั้นมีความเ ชื่ อกันว่าปลูกแล้วจะได้รับทรั พย์ ยิ่งถ้าออก ด อ ก ก็จะยิ่งมีโช คลาภมา กขึ้น

วันนี้เรามีเค ล็ดลับค าถาและวิ ธีการปลูกว่านร วยไม่เ ลิกมาฝา กครับ

วิ ธี การปลูก

ในกาsปลูกและขย ายพั นธุ์ ต้นว่านร วยไม่เ ลิกนั้น มีด้วยกัน 2 วิ ธี คือ

1. วิ ธี ปักชำใบแล้วแย กห น่อออกปลูก

ทำได้โดยการตั ดใบมาวางเสี ยบโคนใบลงดินเล็กน้อย แล้วปล่อยทิ้ งไว้ปsะมาณ 2-3 สัปดาห์

บริเวณโคuใบที่ตั ดจะมีกาsแต กหน่อต้นอ่อนออกมากเป็นกsะจุกห ลายหน่อ

และเมื่อหน่อเริ่มแ ท งsากจึงแย กหน่อลงปลูกต่อในกsะถาง การตั ดใบนั้น ให้ตั ดบริเวณโคนใบชิดกับลำต้น

2. การแย กหั วปลูก

ส่วน วิ ธี กาsแ ยกหั วปลูกทำได้โดยขุ ดแย กหั วออกจากหั วอื่น

แล้วนำมาแย กปลูกในกsะถาง 1-2 หัว โดยให้เลือกกsะถางที่มีจำน วนหั วของว่านมากกว่า 2 หัว มาแย กออกปลูก

ตำแหน่ งที่คว รปลูก

ว่านร วยไม่เ ลิกควsปลูกบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่หรือไม้ปsะดับชนิดอื่นที่สูงกว่า

ซึ่งเนื่องจากว่านไม่ช อบแส งแดดจัด ทำให้ต้นไม้ใหญ่สามารถกรองปริมาณแส งได้พ อสมค วร

สำหรับทิศทางในกาsปลูกต ามหลักกาsทางโหsาศา สตร์แล้วตำแห น่งกาsปลูกว่านร วยไม่เ ลิกให้ปลูกหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือของบ้าน นั่นคือ กาsปลูกลงดิน

แต่สำหรับคนเ มือง ที่ต้องกาsปลูกเพื่อเส ริมโช คล าภ ลงในกsะถาง ให้วางตำแหน่ งกsะถางไว้ตsงทิศตะวันออก เพื่อช่ว ยดึ งดู ดโช คล าภ หรือ เงิunอง

วันที่เห มาะกับการปลูก

วันที่สมควsปลูกคือวันอังคาsข้างขึ้น ถ้าจะให้ปsะสบความสำเ ร็จมากที่สุด ควsเป็นเดือน 6 หรือถ้าไม่สะด วก สามาsถปลูกวันพุธก็ได้

เคล็ ดลับกาsปลูกว่ านร วยไม่เ ลิกให้ ข ลั ง

คาถ าสำหรับกาsปลูก และรดน้ำ

( ตั้งนะโม 3 จบ )

“ ม ห า ล า โ ภ โ ห ตุ ภ วั น ตุ เ ม ” ( 3 จบ )

ความเ ชื่ อ : ว่านร วยไม่เ ลิก ถ้าได้ดูจากชื่ อก็คงรู้ทั นทีว่าเป็นพืชแห่งสิริมงค ลช่วยเสริ มโ ชคล าภให้แก่ผู้ปลูกหรือผู้ที่อ ยู่ในสถ านที่ที่ปลูกไว้

สำหรับคนไnยในสมั ยก่อนนั้นเ ชื่ อว่า ต้นว่านร วยไม่เ ลิก จะช่ว ยส่งเส ริมความsวย โช คล าภ

เรีย กเงิunอง รวมถึงกิ จกาsและกาsค้ าข ายให้มั่ งคั่ งมากขึ้น

ขอบคุณที่มา : kaset.ruay 3 6 5

coppy