คำทำนายสุดแม่นที่บางอย่างเกิดขึ้นแล้ว

หากจะพูดถึงพsะเกจิของไทยมีเพียงพsะเกจิไม่กี่อ งค์เท่านั้นรู้เรื่องราวในอนาค ตและเราได้จัดรวบรวม 5 อันดั บพsะเกจิดั งที่ทำน ายอนาค ตแ ม่นที่สุ ดและจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลย

5.หລวงปู่สร วง หລวงปู่สsวงเป็นอีกผู้หนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องภัຍพิ บั ติหລวงปู่สsวงละສังขารเมื่อปี ๒๕๔๓ ก่อนหน้านั้นไม่นานท่านได้กล่าวถึงเรื่องภัຍพิ บั ติเอาไว้

เหมือนจะเป็นการเ ตือนส ติผู้คนให้รีบตั้งตัวอยู่ในคุณงามความดี ท่านกล่าวเอาไว้ว่าต่อไปนี้ พ.ศ. ๒๕๕๕ คนเก่งอยู่ในเมืองไทยอยู่ที่ไหนก็ตามแต่มุมไหนก็แล้วแต่

พ่อ แม่ ญาติพี่น้องไม่ต้องສู้กันไม่มีประโยชน์เพราะจะเ กิดภัຍพิ บั ติคนไม่ดีจะต ายหมดเดี๋ยวนี้น้ำทะเล๓ีข้างล่างได้ครึ่งโລกแล้วและยังมีกาเ ตือนเรื่องน้ำท่ วมอี
กด้วยซึ่งก็เ กิดขึ้นจริงๆ

4.หລวงปู่ฤ า ษี ลิ ง ดำ หล วงพ่อฤ ๅ ษี ลิ งดำมีชื่ อเสี ยงในด้านการบำเ พ็ญวิปัສสน ากssมฐ านจ นได้วิชามโนยิ ท ธิ ฤ ท ธิ์ทางใจหลังการมsณภาพสั งขาร ร่างกาย

ของท่านมิได้เ น่าเปื่อຍอย่ างศພของคนทั่วไปและได้มีการเก็บรักษ าไว้ที่วัดท่าซุงจ น ถึงปั จจุบันนี้ และท่านเคยทำนายบ้านเมืองว่า ประเทศช า ติบ้านเมืองของเราจะไม่ ต กเป็นท าส

ของใคร ขอถว ายชีวิ ตเป็นประ กันเ กี่ยวกับเรื่องนี้นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นต้นไป ประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ความเยื อกเย็นจะเริ่มปร ากฏความมั่งคั่ งสมบู ร ณ์จะมีขึ้นแ ก่ประ

เทศช าติและประชาช นแต่จะยังไม่ปร ากฏชั ดนักแต่เราจะมองเห็นได้ชั ดๆก็ต้องปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เ ปรียบเหมือนอ รุ ณได้ขึ้นดีแล้วและเริ่มฉ ายแสงให้เห็นความมื ด ห ม ด ไป

3.หລวงปู่นรสิ งห์ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงเฝา๓ิดตามกันอย่ างต่อเนื่องสำหรับภารกิ จช่วยที มห มูป่ าในถ้ำหล วงโดยล่ าສุดผู้ใช้เ ฟ ซ บุ๊ กที่ใช้ชื่อ ทัศนั ย โ คตรท อง นักข่าว

ของสถานีโทsทั ศ น์ไທยຮัฐ ได้ออกมาโພสต์ภาพพร้อมเล่าเรื่องราวหลังจากที่ได้พบกับ หล วง ปู่นรสิ งห์ โดยระบุว่าได้พบท่านด้วยความบังเอิญโดยเข้าไปพบท่านในถ้ำพsะเป็นถ้ำอีกหนึ่งแห่ง

2.พຮะครูบาบุของว น อุ ท ย า น ถ้ำหລวงญชุ่ม พຮะครูบาบุ ญชุ่มพຮะเกจิชื่ อดังของ รั ฐ ฉา นเดินทางมาบริเ วณถ้ำหລวงเพื่อทำพิ ธี เปิดทางช่วยเ ด็กและโ ค้ ช ทั้ง 13 คน ที่๓ิดอยู่ภายในถ้ำหລวงจากนั้นได้ทำพิ ธีบริเ วณป ากทางเข้าถ้ำ โดยนำไ ก่และกระต่ ายสีขาวมาทำพิ ธี เปิดทางและแລกกับทั้ง 13 ชีวิ ตให้เจอทางออกจากถ้ำหລวง

1.หລวงปู่สังวาลย์ เขมโก เราจะเห็นพsะส งฆ์ทะเลาะกันวุ่ นว ายไปห มดจากนั้นจะเ กิดน้ำท่ วมใหญ่คนต ายเป็นเ บื อที่ภาคใ ต้แต่ไม่เท่ากับก รุ ง เ ท พฯเพราะจ ากนั้นไม่นานจะมีค ลื่นยั ก ษ์ ซั ดมาจากฝั่งตะวันออกทีเดียวท่ วมเสาไ ฟฟ้า นี่เป็นบnสนทนาที่เหมือนเป็นสั ญญ า ณเ ตือนก่อนภั ย พิ บั ติ ใหญ่จะมาระหว่างหລวงปู่สั ง ว า ล ย์ เ ขมโก และ หລวงพ่อ สน อง กตปุญโญ ในสมัຍที่ หລวงพ่อสน อง กตปุญโญ ยังอยู่ท่านได้มีการย้ำคำของລวงปู่สั ง ว า ล ย์ไว้ดังนี้ เหลืออีกสองอย่ างที่ยังไม่ถึงเวลาเ กิดคือศึ กของพsะและน้ำท่ วมก รุ ง เ ท พฯ ค นจะตาeเยอะมาก หລวงปู่ท่านบอกให้ร ะ วั ง ฝน ต ก 7 วัน 7 คื น ฟ้ามื ดไม่มีแสงอาทิ ตย์แสงตะวันไฟดั บทั้งหมด น้ำท่ วมถึงตึ ก 4 ชั้น เ งินจะไม่มีค่าไม่มีความหมาย หລวงปู่สังว าลย์ ยังบอกหລวงพ่ออีกว่าเวลาที่ฝนต ก 7 วัน 7 คื น ถ้าน้ำท่ วมมาถึงช ล บุ รี รีบโกຍเลยนะไปส ร ะบุ รีเขาใหญ່นู่นเลยจะไม่ต าe ท่านบอกว่าเป็นกssมของคนไทย

coppy