เคล็ ดลับสะส มเหรี ยญ10 แ ก้ปั ญห าห นี้สิน ทำบุ ญกับค นไม่ขึ้น

บ างค นก็เกิดมาพ ร้อมกับกองเ งิ นกองท อง บ างคนก็ต้องดิ้ นร นสู้ชี วิ ตกันต่อไปเพื่ ออน าคตในวันข้างหน้ า

แต่ถ้าหากใค รบ างคนทำดีเ ท่าไหร่ ขยั นทำง า นมากเท่าไ หร่ก็รู้สึ กว่าไม่พ อ เงิ นเก็บแท บจะไม่มี ให้ลอ งทำต ามวิ ธีนี้ดูครับ

หากใค รมีปั ญห าเรื่องห นี้สิน ให้สะส มเห รี ยญ 10 บ าท ให้ครบ 120 เห รี ยญ (สะส มไปเรื่อยๆนะไม่ใช่แล กมา)

ส่วนที่ว่าทำไมต้ อง 120 เห รี ยญ ก็เพร าะ 1 เห รี ยญ 10 บ าท แท นด วงจิ ตของเรา 1 ด วง ดว งจิ ตมนุ ษย์มี 121 ด ว ง

ดั งนั้นจึงใช้ 120 เห รี ยญ แล้วนำเ งิ นนี้ไปใส่ตู้ชำ ระห นี้สงฆ์ เห รียญ 10 นี้จะมีต ร าของแ ผ่นดิน มีความศั ก ดิ์สิ ทธิ์ เป็นตัวแท นที่เร าขออโหสิก ร ร มได้

เมื่อสะส มได้ครบ 120 เห รี ยญแล้วให้ทำต ามนี้

1. นำเห รีย ญที่สะส มมาห่อ ให้ห่ อในผ้ าขาว (ผ้าแบ บไหนก็ได้)

– นำปั จจั ยที่ได้ ไปถวา ยที่วัดในตู้ชำ ระห นี้สงฆ์

– ก่อนจะถวา ยให้นำปั จจั ยไปกร าบพ ระประธ านในวัดหรือโบสถ์

– แล้วอา รธนาศีล

(ตั้งนะโม 3 จบ)

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รัก ขะนัตถายะ ติสะระเณนะสหะ ปัญจะ สีล านิ ย าจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รั กขะ นัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีล านิ ย าจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รั กขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีล านิ ย าจามะ

สัพพัง ทะปะร าธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าฯจงใ จ หรือประม าทพ ลาดพ ลั้ง ล่ว งเกิน บิดา-มารดา ครูบาอา จ ารย์ พระพุ ท ธ พระธ ร ร ม พระอรหั นต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอ ดจ นสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ทั้งหลาย

รว มถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร มน ายเ วร และข้าฯพู ดขึ้นมาลอยๆ จะตั้งใ จก็ดี หรือไม่ตั้งใ จก็ดี จะด้วยก าย วาจา ใ จ ก็ดี ก็ข อให้ได้โป รด อโหสิก ร ร มแก่ข้าฯด้วย

ขอบุ ญบา รมีในอดี ตกาลที่ผ่านมาจ นถึงปัจจุบัน จงส่งผ ลให้ข้าฯและค รอบครัว ตลอ ดจนบริว ารที่เกี่ย วข้อง จงเจ ริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ล าภ ย ศ สุ ข สร ร เสริญ สติปั ญญ า ปฏิภ าณ ธนสา รส มบั ติ

อุปส รรคใดๆ โร คภั ยใดๆ ขอให้มล ายสิ้ นไป ขอให้ข้าฯ มีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตร าบเท่าเข้าสู่พ ระนิพพ านด้วยเทอญ

coppy