รับสมัครแรงงานเกษตร 6,500 คน ไปทำงานที่อิสราเอล เงินเดือน 5.5 หมื่น

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครแรงงานเกษตร 6,500 คน ไปทำงานที่อิสราเอล เงินเดือน 5.5 หมื่น สมัครผ่านเว็บ

https://toea.doe.go.th วันที่ 15-25 พ.ย.64

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร และคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล

ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (TIC) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 15-25 พ.ย.นี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทย

ให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ เพื่อมีงานทำ นำรายได้ ประสบการณ์และทักษะที่ได้รับจากการทำงานในต่างประเทศมาพัฒนาตนเองหรือ

ต่อยอดกิจการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รัฐอิสราเอลเพิ่มโควตารับแรงงานภาคเกษตรจากประเทศไทยเป็น 6,500 คน มากกว่าปีที่แล้วที่ให้โควตาไว้ 5,000 คน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถ

สมัครด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th ระหว่างวันที่ 15-25 พ.ย.64

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในเดือนพ.ย.นี้กรมการจัดหางานจะเปิดรับสมัคร และคัดเลือกคนหางานเพื่อ

ไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล

ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of

Workers : TIC) ครั้งที่ 16 ตำแหน่งคนงานภาคเกษตร (เพศชาย)

ซึ่งจะมีระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้าง 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน โดยคนหางานจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300

เชคเกลอิสราเอล หรือ ประมาณ 55,954 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงินวันที่ 11 พ.ย.64)

คุณสมบัติของผู้สมัคร มีสัญชาติไทย เป็นเพศชายที่พ้นภาระการรับราชการทหาร เกิดระหว่างวันที่ 15 พ.ย.25 – 25 พ.ย.41 ไม่มีประวัติ

อาชญากรรม ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดาและมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล

และไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล สุขภาพแข็งแรง ตาไม่บอดสี ไม่เสพสารเสพติด และต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร (ปลูก

พืช/ เลี้ยงสัตว์) ผู้สนใจสมัครสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th

ลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน และผู้สมัครงานสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ E-Mail ของตนเอง หรือที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th

กรณีผู้สมัครไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่

1-10 เพื่อดำเนินการสมัครให้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-245-0978, 02-245-9430 และ 02-245-0890” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานรัฐอิสราเอล เป็นจำนวนเงินประมาณ 65,250 บาท

โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1.ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง เช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมค่าธรรมเนียมการขอรับ หนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าบัตร

โดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียวจากประเทศไทยไปยังอิสราเอล

ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด เป็นต้น

2.ค่าใช้จ่ายหลังจากเดินทางไปถึงตามกฎหมายแห่งรัฐอิสราเอล ประมาณ 37,000 บาท ซึ่งหากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการ

คัดเลือกเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลได้

โปรดอย่าหลงเชื่อ แต่ขอให้แจ้งและตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานก่อน โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร

1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

Similar Posts