ศบค.ไฟเขียวแล้ว 2565 จัดงานสงก รานต์ได้

ในส่วนของการพิจารณามาตรการการจัดงานสงกรานต์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำข้อเสนอ ซึ่งที่ประชุมมีมติเบื้องต้นให้สามารถจัดปงานประเพณีสงกรานต์ได้

แต่งดการดื่มสุรา ปาร์ตี้โฟม งดการประแป้ง การจัดกิจกร รมรดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ ร่วมกิจกร รมที่วัด และการร่วมกิจกssมประเพณีสงกรานต์ สามารถทำได้

แต่ทุกที่ต้องจัดโดยร ะวัง ภายใต้มาตรการ Covid free setting รวมทั้งใช้กลไกของท้องถิ่นช่วยมากำกับลงไปถึงระดับห มู ่บ้าน โดยจัดโซนนิ่งให้ทำกิจกssมตามประเพณีภายใต้การควบคุมโ ร ค

สำหรับการจัดประเพณีสงกรานต์ จะงดจัดในพื้นที่สาธารณะ เช่น ถนน ซึ่งหากใครจะจัดต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อน ถึงจะสามารถจัดงานได้

Similar Posts