เพิ่มโ ท ษคนขายหวยเกิน80

วันที่ 18 มี.ค.65 ที่ห้องประชุม สำนักงาน ก.พ.(เดิม) นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรั ฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี

ประธานอนุก ร ร มการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญห าการเสนอขายหรือขายสล ากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล

กล่าวว่า คณะทำงานได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าควรปรับปรุงแก้ไขสัญญ าการรับสล ากไปจำหน่ายของตัวแทนจำหน่ายทุกประเภท

ให้มีสภาพบั งคั บทางแ พ่ งด้วยการกำหนดเ บี้ ยปรับสำหรับตัวแทนที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญ า

และวางแนวทางในการพิจารณาโ ท ษทางอาญ ารวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่ม

ในกรณีผู้กระทำผิ ดซ้ำหรือกรณีนำสล ากไปรวมชุด หรือพฤติกร รมนายทุนกว้านซื้อสล ากแล้วจำหน่ายในร าคาสูง

ทั้งนี้ ปัญห าอย่ างหนึ่งสลากเป็นสินค้าที่เปลี่ยนมือได้ ใครต้องการข ายสล าก

ก็สามารถไปซื้อมาขายต่อได้ ทำให้มีผู้ขายสล ากหน้าใหม่เกิ ดขึ้นตลอดเวลา

ดังนั้น นอกจากมาตรการและแนวทางต่างๆ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ที่เร่งดำเนินการทั้งในระยะสั้น ได้แก่ โครงการสล าก 80 โครงการลงทะเบี ยนผู้ซื้อ-จองล่ ว งหน้าฯ

ตลอดจนโครงการจำหน่ายสล ากผ่ านแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักงานสลากฯ และแผนในระยะย าว คือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว

คณะอนุก ร ร มการ เห็นว่า การออกใบอนุญ าตให้กับผู้จำหน่ายสล าก และมีการตรวจสอบอย่ างสม่ำเสมอ

น่าจะเป็นอีกแนวทางที่นำมาประกอบการแก้ปัญห าได้ อย่ างไรก็ต าม แนวทางต่างๆ เหล่านี้

ยังต้องนำเสนอคณะก ร ร มการชุดใหญ่ที่มี นายอนุช า นาคาศัย รั ฐมนตรีประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เป็นประธาน

ซึ่งมีกำหนดการประชุมในปลายเดือนนี้ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

โดยชุดเฉพาะกิจ นำโดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุ ข ผู้ช่วย ผบ.ตร. หัวหน้าชุดนั้น เบื้องต้น

ยังไ ม่พบการกระทำที่ผิดปกติ แต่ยังคงมีเรื่องของการมอบอำนาจ ซึ่งตนเห็นว่าควรเป็นเรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความรั ดกุ มมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สำนักงานสล ากฯ จะมีหนังสือถึงก ร ร มการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอให้กำชับการปฏิบัติหน้ าที่ในการเบิกจ่ายสลากฯ

ของที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่ างเ ค ร่ งค รั ด นอกจากนี้ ในส่วนของการลงพื้นที่ตรวจสอบแผงจำหน่ายสล ากทั่วประเ ทศ

ในช่วงที่ผ่านมา ก็ได้รับทราบข้อมูลการจำหน่ายสล ากของผู้ขายเพื่อจะนำมาประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญห าต่อไป

อย่ างไรก็ตาม ยังคงยืนยันจะสามารถสรุปสาเ ห ตุ และแนวทางการแก้ไขปัญห าความรุ นแ ร งของราคาสล าก

ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ภายในเดือน พฤษภาคม 2565 ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 2 เดือน ที่ระบุไว้

Similar Posts