พย ากรณ์อากาศ 7วันข้างหน้ า

ในช่วงวันที่ 24 – 26 มี.ค. 65 หย่ อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเท ศไทยตอนบน

ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมภาคเหนือตอนล่ าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก จะมีกำลังอ่อนลง

ทำให้บริเวณประเท ศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

โดยมีฝนฟ้าคะน องบ างแห่ง ในช่วงวันที่ 27 – 30 มี.ค. 65

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเท ศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้

ในขณะที่ประเท ศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ทำให้ประเท ศไทยตอนบนมีพ ายุฤดูร้อนเ กิดขึ้น

โดยมีลักษณะของพ ายุฝนฟ้าคะน อง ลมกระโ ชกแ รง และลูกเห็ บตกบ างแห่ง รวมถึงฟ้าผ่ าที่อาจเกิดขึ้นได้บ างพื้นที่

สำหรับภาคใต้ ในช่วงวันที่ 25 – 27 มี.ค. 65

ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง

ส่วนในช่วงวันที่ 28 – 30 มี.ค. 65 ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉี ยงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้

ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะน อง และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 27 – 29 มี.ค. 65

ขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยตอนบนระวังอันตร ายจากพายุฝนฟ้าคะน อง ลมกระโช กแ รง และลูกเห็ บตกบ างแห่ง

รวมถึงฟ้าผ่ าที่อาจจะเกิ ดขึ้นได้ โดยหลี กเลี่ ยงการอยู่ในที่โ ล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้ างที่ไ ม่แข็งแรง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวั งความเสี ยหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 25 – 27 มี.ค. 65 อากาศร้อน กับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 10-30 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-39 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 28 – 30 มี.ค. 65 ฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รง และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 25 – 26 และ 29 มี.ค. 65 อากาศร้อน กับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 20-40 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 27 – 28 มี.ค. 65 พ ายุฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างพื้นที่ กับมีลมกระโช กแ รงและลูกเห็บตกบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 24 – 27 มี.ค. 65 อากาศร้อน กับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 10-30 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 28 – 30 มี. ค. 65 ฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโช กแ รงและมีฝนตกหนักบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 24 -27 มี.ค. 65 อากาศร้อน กับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 20-40 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 28 – 30 มี. ค. 65 ฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโช กแ รงและมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 24 และ 28 – 30 มี. ค. 65 ฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 25 -27 มี.ค. 65 ฝนฟ้าคะน องร้อยละ 20-40 ของพื้นที่

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 24 และ 28 – 30 มี. ค. 65 ฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 25 -27 มี.ค. 65 ฝนฟ้าคะน องร้อยละ 20-40 ของพื้นที่

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 -37 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 25 – 27 มี.ค. 65 อากาศร้อน กับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 10-30 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 28 – 30 มี.ค. 65 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รง และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

coppy