เตื อน นักษัตรในต่อไปนี้ระวังเงิ นก้อนให ญ่หล่นทับแบบไม่รู้ตัว

อันดับที่ 1 : ค นเกิ ดปีมะเส็ง ปีวอก ปีระก า

งานรุ่ง เงิ นเข้ า และแฮปปี้ในเรื่องของความรัก จ นเรียกได้ว่าเป็นปีนักษัตรที่น่ าอิ จฉ ามาก ๆ

อันดับที่ 2 : ค นเกิ ดปีชวด ปีมะแม ปีจอ ปีกุน

ปีชวดก ารงานอาจจะมีปั ญห าอยู่บ้ าง ไม่ค่อยร าบรื่น แต่ก ารเงิ นและความรักยังอยู่ในเก ณฑ์ที่ดี จะมีโ ชคมีล าภ ความรักสำเร็จและสมหวัง

ปีมะแมและปีจอ เรื่องงานและเรื่องเงิ นถือเป็นช่ วงที่มีความสำเร็จสมหวัง มีร ายได้ดีขึ้น แต่ อาจมีปั ญห าเกี่ ยวกับความรัก

ปีกุน ก ารงานและความรักถือว่าสุขสมหวัง สำเร็จร าบรื่นลงตัว แต่ให้ระวั งเรื่องก ารเงิ นอาจจะมีปั ญห าหมุนเงิ นไม่ทัน

อันดับที่ 3 : ค นเกิ ดปีข าล ปีมะโรง ปีมะเมีย

ปีข าลและปีมะเมีย ก ารเงิ นเฮง ปัง มีโ ชคมีล าภ แต่ก ารงานและความรักยังไม่ค่อยดี ไม่สมหวัง

ปีมะโรง ก ารงานดี มีความเจ ริญรุ่งเรือง แต่ก ารเงิ นและความรักอาจจะมีเรื่องให้ปวดหัวได้อยู่บ่อย ๆ

อันดับที่ 4 : ค นเกิ ดปีฉลู ปีเถาะ

ด วงไม่ค่อยเฮง ค่อนข้ างจะอับเฉา ชีวิตเหมือนถูกกดดัน ทั้งก ารงาน ก ารเงิ นและความรัก จะมีเรื่องให้ต้องปวดหัว วุ่นว าย

coppy